Navarakizhi / Shashtika Shali Swedana (Rice bolus steam)